Množství přiváděného vzduchu

Paušální doporučení:

Doporučené průtoky přiváděného vzduchu pro ložnice a obývací pokoje pro normální provoz větrání
Volba vyhovujícího množství přiváděného vzduchu je obtížná. Je třeba zvolit dobrý kompromis mezi dobrou kvalitou vzduchu v místnosti a dostatečnou vlhkostí vzduchu v místnosti v zimě. Základ následujících doporučení vychází ze simulační studie, v níž byly variabilně měněny nejdůležitější parametry ovlivňující situaci (obsazení osobami, vnější klimatické podmínky, objemový průtok atd.), aby bylo možno najít co nejlepší kompromis pro statisticky realistické situace [6] .
Objemové průtoky uvedené v následující tabulce jsou hodnoty množství vzduchu doporučované pro normální provoz, hodnoty doporučované pro „maximální stupeň“ (dimenzování systému) zde nejsou pojednány.

Tabulka 1

Podrobnosti a důvody:

Důležité veličiny ovlivňující volbu intenzity výměny venkovního vzduchu za normálního provozu:

Upozornění k metodě hodnocení:

Pro referenční případ z Rakouska (3členná domácnost, 76m², 2 ložnice, jeden obývací pokoj) je níže uveden vliv několika důležitých faktorů na kvalitu vzduchu v místnosti, aby vzhledem k tomu bylo možno určit optimální intenzitu výměny venkovního vzduchu . Hodnocení se zde provádí na základě takzvaného „relativního překročení mezí“. Jsou zde zahrnuta kritéria pro vzduch v místnosti jako koncentrace CO2, relativní vlhkost vzduchu a koncentrace TVOC (jako měřítko úrovně škodlivin ze stavebních materiálů a zařizovacích předmětů) a hodnotí se, jak dlouho a jak moc byla překročena příslušná cílová minimální nebo maximální hodnota. Toto překročení se pak porovnává se šířkou limitního pásma (rozdíl mezi „nepřijatelnou mezní hodnotou“ a „cílovou mezní hodnotou“). Zvolené mezní hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 2

Hodnotí se jen mrazivé zimní měsíce a rovněž jen doby, kdy je příslušná místnost obsazena lidmi.  Hodnota 0 relativního překročení mezí tedy znamená „vždy lepší než cílová hodnota“, hodnota 1 naproti tomu znamená: „v průměru se během doby pobytu lidí pohybovaly hodnoty kritérií pro vzduch v místnosti přesně na hranici nepřijatelné mezní hodnoty“.

Způsoby vedení vzduchu (kaskáda / standard):

Budeme-li zkoumat potřebné množství přívodního vzduchu pro ložnici (2 dospělí) nebo pro dětský pokoj (1 dítě), zjistíme, že relativní překročení mezí může pro ložnici minimalizovat množství přiváděného vzduchu 30-40m³/h a pro dětský pokoj průtok 15-20m³/h.Bez zpětného získávání vlhkosti nebo zvlhčování lze tedy relativní překročení mezí pouze snížit na minimum, hodnoty 0 nelze dosáhnout. To je známé dilema množství přívodního vzduchu.
Pro obývací pokoj může být při vhodném půdorysu (odkaz) zcela upuštěno od přívodu vzduchu, optimum relativního překročení mezí se pohybuje kolem 0 m³/h. Důvodem je, že při vhodném půdorysu je obývací pokoj zásoben čerstvým vzduchem ze sousedních místností, a že se obyvatelé v normálním případě zdržují buď v ložnici, nebo v obývacím pokoji.Předpokladem je vhodný půdorys, informace, zda a jak moc je určitý půdorys vhodný, najdete zde (odkaz).


Vliv obsazení osobami:

Pokud bude výše uvedený referenční byt obsazen pouze jedním dospělým, bylo by možno dosáhnout překročení minimálních nebo maximálních hodnot (pro rel. vlhkost) pro různá kritéria pro vzduch v místnosti v ložnici při průtoku přívodního vzduchu cca 20m³/h.

Optimum množství přívodního vzduchu pro 5 člennou rodinu (2 dospělí, 3 děti) podle uvedených kritérií vychází na 40m³/h pro přívod do ložnice a na 30-40m³/h pro dětský pokoj. (obrázek 4)

Vliv klimatických podmínek:

Jaký vliv mají klimatické podmínky na kvalitu vzduchu v místnosti, lépe řečeno na jeho vlhkost, je vidět na následujících grafech pro lokalitu Dornbirn (nahoře) nebo St. Anton (dole). (Pro porovnání byl prezentovaný referenční případ počítán s použitím databáze klimatických dat typických pro město Vídeň.)
Lze konstatovat, že v alpských lokalitách s chladnou suchou zimou při hodnocení převažuje suchý vzduch v místnosti(Berte v úvahu rozdílně dělenou stupnici relativního překročení mezí.) a že pro takové extrémní případy je vhodné doporučit zpětné získávání vlhkosti. To platí jen pro patřičně kvalitní obálku budovy bez významnějších tepelných mostů (fRSI>0.7), v opačném případě je nutno z důvodu vyšších hodnot vlhkosti vzduchu v místnosti počítat s výskytem plísní na studených stavebních konstrukcích.